Materials Docents en Xarxa (MDX)

Materials Docents en Xarxa (MDX) és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra.

Els objectius d'MDX són:

  •     Facilitar la gestió dels materials i els objectes docents produïts a les universitats, integrant-los i organitzant-los en un servidor comú.
  •     Oferir al personal acadèmic de les universitats participants un servidor de recursos per a l'arxivament dels materials docents que produeixen i per a la seva reutilització posterior.
  •     Proporcionar un accés senzill, ràpid i permanent a la producció docent de les institucions membres.
  •     Afegir valor als materials recollits amb elements com la direcció permanent, les citacions normalitzades o les estadístiques de consulta.
  •     Establir i aplicar mecanismes de preservació per assegurar la perdurabilitat dels materials.
  •     Potenciar la publicació i l'edició de la producció docent en suport electrònic.


El repositori MDX funciona amb el programa de codi lliure DSpace, un programa creat pel Massachussets Institute of Technology (MIT) i l'empresa Hewlett-Packard.

MDX usa el protocol d'interoperabilitat de l'Open Archives Initiative (OAI) , fet que permet incrementar la visibilitat dels documents, en oferir-se conjuntament amb d'altres repositoris internacionals.

MDX és un projecte de les universitats participants i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Contacte

Per a més informació sobre MDX pots adreçar-te a mdxatcsuc [dot] cat