Compres conjuntes

Amb un enfocament específic per cada compra, des del CSUC volem oferir un servei per a la contractació conjunta de serveis, tant TIC com generals, per millorar l'eficàcia i l'eficiència en les contractacions i l'adquisició de serveis de les institucions que hi participen.

 • Descripció i ús

  Oferim un servei especialitzat per aconseguir estalviar i millorar la gestió en l’adquisició de béns i serveis a través de la participació i col·laboració d’universitats i entitats del seu entorn.

 • Electricitat

  Pretenem continuar aconseguint els millors preus possibles i també compartir coneixement, experiència i talent dins el grup de compra per contribuir a la transformació energètica de les universitats.

 • Gas natural

  Perseguim el màxim benefici econòmic per al grup, posant l’èmfasi en la gestió de l’execució del contracte.

 • Impressió i reprografia

  Contractem de forma conjunta el servei d’impressió i d’explotació i gestió dels centres de reprografia i realitzem un seguiment de la qualitat del servei durant tota la vida del contracte.

 • Lloc de treball

  Busquem estandarditzar la infraestructura TIC dels diferents llocs de treball, homogeneïtzar alguns dels serveis i facilitar la contractació de l'equipament per part de les universitats i els centres de recerca.

 • Telecomunicacions

  Contractem conjuntament serveis de telecomunicacions corporatives, a més d’altres serveis de manteniment i suport, així com realitzem el seguiment de la qualitat del servei durant tota la vida del contracte.

 • CPD

  Contractem el servei de Centre de Procés de Dades (CPD) de forma conjunta per optimitzar serveis, compartir recursos i aconseguir estalvis, entre altres. Donem suport a les universitats en la contractació del servei i en el seguiment de les condicions, la seva evolució i qualitat.

 • Detecció de plagi

  Oferim el servei de detecció i prevenció de plagi a totes les institucions que hi participen per incentivar i enfortir la qualitat acadèmica i de recerca.

 • Equipament audiovisual

  Busquem l'estandardització de l'equipament audiovisual de suport a l'aula i a altres entorns de les universitats i centres de recerca, promovent l'homogeneïtzació d'alguns dels serveis i facilitant la contractació de l'equipament per part de les entitats adherides.

 • Servei de Neteja, DDD i recollida de residus

  Oferim la compra conjunta dels serveis de neteja ordinària i extraordinària, de desinfecció i desratització ordinària i recollida selectiva de residus sòlids.

 • Gasos de laboratori

  Treballem per oferir un acord marc àgil i flexible per proveir de gasos de laboratori a universitats i centres de recerca.