Consorciació TIC

Contractem serveis TIC de forma conjunta per millorar l’eficàcia i l’eficiència de les institucions que hi participen.

 • Descripció i ús

  Amb la consorciació TIC es millora la posició davant els proveïdors, es redueixen les tasques administratives, s’homogeneïtzen serveis, es milloren les pràctiques i es comparteixen experiències entre tots els participants.

 • Impressió i reprografia

  Contractem de forma conjunta el servei d’impressió i d’explotació i gestió dels centres de reprografia.

 • Lloc de treball

  Es busca l’estandardització de la infraestructura TIC dels diferents llocs de treball i l’homogeneïtzació d’alguns dels serveis.

 • Telecomunicacions

  Contractem conjuntament serveis de telecomunicacions corporatives, a més d’altres serveis de manteniment i suport.

 • CPD

  Contractem el servei de Centre de Procés de Dades (CPD) de forma conjunta per optimitzar serveis, compartir recursos i aconseguir estalvis, entre altres.

 • Detecció de plagi

  Oferim el servei de detecció i prevenció de plagi a totes les institucions que hi participen per incentivar i enfortir la qualitat acadèmica i de recerca.

 • Virtualització i mercats d'aplicacions

  Oferim a les universitats la capacitat de desenvolupar un mercat d’aplicacions amb un model d’entrega personalitzada al núvol.

 • Federació d’identitats (UNIFICAT)

  Oferim un esquema de confiança a la comunitat universitària i de recerca catalana per intercanviar informació sobre la identitat digital dels seus usuaris de forma segura, íntegra i confidencial.