Condicions d'ús

Poden sol·licitar certificats digitals les institucions adherides a l'Anella Científica o vinculades amb aquestes, per al seu personal o el seu maquinari. Per demanar-los, les institucions han de signar un acord amb nosaltres. En aquest acord, la institució entra a formar part del Servei de Certificació Digital com a Entitat de Registre Virtual (ERV) i ha de designar els següents representants:

Responsable del servei

Actua d'enllaç entre la institució i nosaltres, i s'encarrega de lliurar les targetes amb xip criptogràfic i els certificats, d'informar de les seves obligacions i responsabilitats, i de recopilar i custodiar els fulls de lliurament de subscriptor i de posseïdor.

Sol·licitant

Realitza les sol·licituds d'emissió, suspensió, habilitació, revocació i renovació dels certificats d'acord amb els procediments subministrats.

Certificador

Aporta la justificació documental necessària per al nostre registre d'usuaris i la posterior emissió de certificats.

Si es produeixen canvis a la fitxa de subscriptor emesa per l'entitat, ja sigui per dades de l'entitat o per canvi de representants, caldrà enviar de nou la fitxa. Aquesta s'haurà de tramitar a través de la plataforma de certificació digital del CSUC.

Cada tipus de certificat té unes determinades condicions d'us que trobaràs al web de CATCert.

Els preus públics del servei de certificació digital del CSUC es regiran pels preus públics establerts pel Consorci AOC.

Contacte

Per formalitzar l'acord per sol·licitar certificats:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 6464