Descripció del servei

La plataforma d'e-Logs és una solució de custòdia d'evidències digitals, actuant així en el tercer de confiança encarregat de custodiar les evidències generades per altres actors i recollides per mitjà de diferents recol·lectors.

Aquesta plataforma permet l’emmagatzematge d'evidències electròniques (dades digitals) provinents de sistemes externs. La plataforma les preserva per a una utilització futura en cas de requeriment judicial o altre actuació que requereixi l'adequació d'un procediment.

Així, la plataforma d'e-Logs ofereix:

  • Un tercer de confiança que garanteix l’adequació dels procediments.
  • Una àgil integració, dels sistemes on es troben les proves electròniques amb la plataforma de generació d'evidències.
  • Un entorn multiclient, on cada universitat pot administrar les seves característiques de configuració independentment.
  • Una senzilla verificació i generació d'informes (de manera individual o acumulativa) de les evidències generades des de les universitats.
  • Diferents sistemes recol·lectors.

La plataforma garanteix:

  • La recollida de dades heterogènia: Els registres de logs són recol·lectats per agents o processos batch. S'indexa el contingut de l'evidència recol·lectada i les seves metadades per poder fer cerques ràpides, correlació d'esdeveniments i generació d'informes d'evidències electròniques preparades per presentar en seu judicial.
  • Signatura electrònica, timestamp i custòdia: Les evidències es signen electrònicament i segellen en el temps (AdES).
  • Comunicacions segures: Les comunicacions es realitzen a través de protocols de connexió segurs a través del xifratge del trànsit de dades (com ara la protecció de dades de nivell alt, com estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades).
  • Custòdia: Les dades són custodiades dins de la plataforma permetent alhora la verificació de l’integritat sobre les dades.
  • Consultes avançades: El sistema disposa d'una pantalla de consultes a les quals es poden introduir diferents tipus d'expressions complexes que defineixin criteris de cerca sobre les evidències emmagatzemades.

La plataforma d'e-Logs s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Informàtica el Corte Inglés conjuntament amb l’empresa EVICERTIA.