Descripció del servei

La plataforma d'Interoperabilitat ofereix:

  • Estalvi per als membres de les universitats que, a l'hora de fer els seus tràmits amb l'administració, no han d'aprovisionar i aportar documentació que ja es troba en poder d'altres institucions públiques.
  • A més, les universitats estalvien també al alliberar-se de la càrrega administrativa i econòmica que suposa l'expedició de certificats 'en paper' i perquè l'automatització de l'accés a les dades per part de les administracions que tramiten es tradueix en una disminució d'errors en les dades i en uns expedients que incorporen informació veraç i actualitzada, amb la consegüent economia processal que això representa.


A més, la plataforma garanteix:

  • Condicions tècniques d’accés als serveis d’intercanvi de dades que ofereix, els mètodes de consulta permesos i els controls i auditoria.
  • Controls i criteris d’accés a les dades necessàries per garantir la confidencialitat de la informació.
  • Proporciona les dades pertinents a cada consulta amb garantia d’integritat i confidencialitat.
  • Informa sobre la disponibilitat de cada servei d’intercanvi sota la seva responsabilitat, així com sobre els mecanismes de suport i resolució d’incidències disponibles en cada cas, incloent les dades de contacte per a aquests serveis.
  • Defineix Acords de Nivell de Servei (ANS) per regular les condicions de prestació dels serveis i mecanismes de resposta a incidències específics, en relació amb la criticitat del servei que s’està prestant.
  • Manté la traça de totes les peticions rebudes i respostes generades.

La plataforma d'Interoperabilitat s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Altran.