Descripció del servei

Per deixar constància del lliurament dels documents electrònics oferim a les universitats una plataforma comuna de registre telemàtic d'entrada i sortida de documents.

Aquesta eina dóna un número de registre al document i també un segellat de temps, que permet demostrar que una sèrie de dades han existit i no s'han alterat des d'un instant específic en el temps.

El programari que utilitza la plataforma s'ano­mena ERES. Aquest programari té capacitat per enllaçar amb carpetes ciutadanes, tramitadors electrònics, gestors d'expedients i altres sistemes d'informació de les corporacions amb connectors estàndards. A més, integra serveis de signatura digital, genera justificants electrònics d'entrega amb validesa legal, es pot personalitzar segons les necessitats i està basat en programari lliure.

La plataforma d'e-Registre ofereix:

  • Augment de la seguretat d'accés a les dades i funcions per mitjà de perfils i traçabilitat d'accions. Gestió dels perfils d'usuari.
  • Un control exhaustiu d'accés a dades. El sistema encamina els assentaments a les unitats encarregades de la seva tramitació.
  • Disminució del període de tramitació.
  • Bona usabilitat, ja que facilita l'aprenentatge dels usuaris de registre i l'eliminació d'errors d'ús per mitjà del sistema guiat parametritzat per l'administrador del registre.
  • Ús i intercanvi d'informació en suport electrònic.
  • Parametrització del sistema sense desenvolupament per part de l'ens beneficiari.
  • Reducció de la documentació generada en suport paper.

La plataforma d'e-Registre s'allotja al nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.