Descripció del servei

La plataforma d'e-Signatura és un conjunt d'eines de suport als diferents processos d'administració d'una entitat per gestionar totes les necessitats d'autenticitat i integritat, mitjançant l'ús de la signatura electrònica amb les seves corresponents evidències.

Aquesta plataforma ofereix:

  • Signatura: Signa qualsevol tipus de document (PDF, Word, XML,...) amb diferents signatures (CMS, CADES o XAdES) tant a nivell bàsic com avançat (C, X, XL, A,...). Disposa d’un applet per a la signatura en local, utilitzant certificats en maquinari, tipus targeta criptogràfica (eDNI, T-CAT, etc.), o programari tipus (idCAT). Pot realitzar signatures automatitzades amb certificats emmagatzemats en dispositius segurs centralitzats (HSM).
  • Validació: Valida signatures electròniques mitjançant diverses autoritats de certificació (CA), i en particular de la plataforma PSIS de CATCert i @firma.
  • Segell de temps: Afegeix segells de temps als documents per acreditar fefaentment el moment de la signatura, demana el segell de temps a múltiples CA, i en particular, a la PSIS de CATCert o @firma.
  • Gestió d’evidències: Sistema d'emmagatzematge de logs generats pels diferents esdeveniments de la plataforma en forma d'evidències, acreditant l’instant de realització d’un acte, per poder-ho demostrar davant de tercers. Els registres s'encadenen en forma de cadena de Merckle. Cada registre s'emmagatzema, juntament amb el hash del registre anterior i es signa per garantir la integritat del registre i constituir una cadena de confiança.
  • Administració de la plataforma: Configuració general del sistema i gestió dels permisos d'actuació amb el mòdul criptogràfic HSM.

A més, garanteix:

  • La cobertura a totes les necessitats de signatura electrònica de qualsevol institució, permetent disposar de garanties d'integritat i autenticitat en els tràmits.
  • Una política centralitzada de signatura de documents.
  • La creació, emmagatzematge i gestió de les evidències.
  • Les funcionalitats de valor afegit: digitalització, compulsa, còpia autèntica...
  • Eines avançades de signatura: Portafrmes, applet i sala virtual.

La plataforma d'e-Signatura s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa GEMATIC.