Estadístiques de contractació

El CSUC, en compliment de l'article 13.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica el volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris.

La informació correspon als contractes adjudicats anualment amb indicació de la denominació de cada adjudicatari, el nombre de contractes adjudicats i l'import econòmic global. Tanmateix, aquestes dades no inclouen els adjudicataris dels contractes menors.

Actualització: anual.

Format de les dades: Adjudicataris 2017.