Tarifes

Aquest document Tarifes per a l'exercici 2018 descriu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la seva política de facturació.

Per al 2018, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l'altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturaran amb IVA.

Les tarifes s'han modificat d'acord amb els criteris aprovats per la Comissió Executiva del 23 d'octubre de 2017:

  • Incrementar les tarifes associades a l'assistència tècnica i l'operació en un 1% per compensar l'augment del cost de personal del 2017.
  • Incrementar les tarifes associades a costos externs d'acord amb l'augment previst pel proveïdor.
  • Eliminar la tarifa de la BDC centralitzada per al 2018 ja que tots els productes passaran a pagar-se en l'any del seu accés.
  • Modificar les tarifes d'e-Administració per la incorporació del Gestor Documental.
  • Modificar les tarifes de compres conjuntes d'EFA per al 2018 amb la condició de revisar-les en un termini d'un any segons els estalvis produïts: 0,35% per a entitats del Sistema Universitari de Catalunya (consorciats o no), 0,40% per a altres entitats de Catalunya i 0,45% per a altres entitats de fora de Catalunya.
  • Fixar les tarifes de disc al núvol en una quota d'alta per usuari de 3,69 € d'assistència tècnica i operació i de 4,75 € d'hostatge i manteniment, més una quota anual per usuari, amb una quota de fins a 100 GB de disc, de 7,97 € d'assistència tècnica i operació i 17,11 € d'hostatge i manteniment.