Organigrama

El CSUC està estructurat en una àrea administrativa i cinc de tècniques.

Àrea d'Administració i Finances

Responsable de portar a terme el suport i el control econòmic, financer i legal del Consorci. També és l'encarregada de coordinar l'organització dels diferents esdeveniments (reunions, cursos, jornades, etc.) que s'acordi realitzar per difondre les activitats del CSUC i aquells assumptes considerats d'interès per part de les entitats consorciades.

Àrea de Serveis TIC

Responsable de la proposta, disseny i execució de projectes conjunts basats en les tecnologies de la informació i la comunicació i en particular la gestió d'infraestructures conjuntes.

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Responsable de la proposta, disseny i execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis bibliotecaris i la preservació i difusió de la informació.

Àrea de Compres Conjuntes

Responsable de la proposta, disseny i execució de projectes que comportin la compra conjunta de béns i serveis per part de les entitats consorciades, associades i tercers.

Àrea d'Organització

Responsable de la proposta, disseny i execució de projectes que persegueixin millores d'eficiència de les entitats consorciades mitjançant l'homogeneïtzació i racionalització de processos.

Àrea de Ciència Oberta

Responsable de la proposta, disseny i execució de projectes que facilitin l'accés i la transparència quant als actors, al finançament, a les dades, als mètodes, als resultats, a les publicacions i a l'avaluació de la recerca.