Servei de Neteja, DDD i recollida de residus

L'objectiu d'aquest servei és la compra conjunta dels serveis de neteja ordinària i extraordinària, de desinfecció, desratització i desinsectació (DDD) ordinària i recollida selectiva de residus sòlids.

El grup va ser creat al juny de 2014 amb un estudi pilot per dimensionar amb tot detall les necessitats i el pressupost de neteja de la UPC.  Posteriorment es van fer més estudis de dimensionament i es va licitar el servei per la UPC, la UOC i el PCB. Addicionalment altres universitats es van beneficiar de la metodologia i el treball del grup per fer licitacions de forma autònoma amb resultats similars.


Beneficis
 

- Rigor en la definició de necessitats i dimensionament del pressupost.

- Tecnificació de la compra i nova metodologia per un plec de servei, no d'hores.

- Discriminació positiva d'empreses amb millor servei (vs. preu).

- Lots personalitzats per cada universitat.

- Estalvi d'aigua i productes de neteja.

- Seguiment posterior de la qualitat mitjançant auditories i penalitzacions pertinents.


Com funciona?
 

El canvi més destacat d'aquesta contractació conjunta ha estat la transformació d'un model d'hores a un model de servei. Així, el que es valora i es controla és la qualitat, a diferència del model clàssic de control de presència i número d'hores.

El sistema es basa en la tecnificació i optimització de processos i en el coneixement tècnic de les empreses, que amb la contractació conjunta gaudeixen de més autonomia en la gestió i tenen un major incentiu a aplicar les innovacions punteres del sector. Periòdicament es fan auditories de qualitat, prenent, si és necessari, les mesures correctores corresponents de forma immediata.

Contacte

Si vols més informació sobre aquest servei:

Sonia Garcia
Tècnica de Compres Conjuntes
93 551 6217
sonia [dot] garciaatcsuc [dot] cat