Teacher Reference Center

Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.

Recurs: e-subscrit

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=trh

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Educació

Matèria: Ciències socials i humanes

Idioma: Anglès

Proveïdor: EBSCO

Manuals d’usuari: Guia d’ajuda TRC (en anglès)

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Ús de dispositius mòbils: permet la consulta a través de: Android, BlackBerry, Dell Axim, iPhone i Palm 750. Més informació

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UIB, UdA.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.