Condicions d'ús

La gran majoria dels recursos d'informació electrònica de la Biblioteca Digital de Catalunya són comercials i el seu accés està regit per un contracte o una llicència d'ús que estipula quins són els usuaris i usos permesos. Aquestes llicències són negociades i establertes entre l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC i el proveïdor, seguint les praxis internacionals de contractacions consorciades i tenint en compte el nombre i les característiques de les institucions participants en l'acord. La BDC es composa bàsicament de col·leccions de revistes electròniques dels editors acadèmics i científics internacionals més importants.

L'àmbit natural d'actuació del CSUC és el de la recerca i docència universitària catalanes, però pot valorar la inclusió d'altre tipus d'institucions. Les institucions interessades en tenir accés electrònic al contingut de pagament de la BDC han de dirigir-se al CSUC i aquest negociaria amb els proveïdors de la BDC les condicions econòmiques de la incorporació de noves institucions.

Qualsevol nova institució participant en un acord de la BDC es compromet a:

  • Signar un conveni o un encàrrec de gestió amb el CSUC (segons el cas)

  • Fer l'aportació econòmica que se'n derivi

  • Respectar les condicions d'ús dels contractes que signa el CSUC amb els proveïdors

Per la seva banda el CSUC ofereix:

  • Avantatges econòmics: menor preu/unitat d'informació

  • Interlocució amb els proveïdors davant qualsevol incidència tècnica

  • Suport i formació