Oferta de treball de tècnic/a de Contractes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a advocat/ada especialista en dret públic per tal integrar-se a l'Àrea d'Administració i Finances per dur a terme l'assessorament jurídic del Consorci, desenvolupant entre d'altres les següents tasques:

 • Supervisar i redactar la documentació legal de les licitacions que tramiti el CSUC (contractes, expedient administratiu, convenis, encàrrecs i d'altres).
 • Definició dels elements bàsics i estructuració de les licitacions a realitzar.
 • Redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i revisió jurídica dels plecs de prescripcions tècniques.
 • Assessorament jurídic a les àrees tècniques del CSUC en la confecció dels diversos documents que han d'integrar l'expedient de contractació.
 • Assistència lletrada a les meses de contractació i a les obertures públiques de pliques.
 • Assistència jurídica a l'òrgan de contractació en la resolució de les diverses incidències i recursos que puguin plantejar-se durant la tramitació de les licitacions.
 • Anàlisi, valoració i redacció dels documents oportuns davant possibles impugnacions per part dels licitadors o de tercers de qualsevol acte integrant del procediment administratiu de licitació.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Llicenciatura en dret.
 • Experiència professional mínima de dos anys en contractació administrativa.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Domini del català i del castellà i, principalment a nivell escrit, de l'anglès.
 • Domini de les eines de microinformàtica (Microsoft Word i Excel...).
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

Els coneixements desitjables són:

 • Experiència en contractació conjunta o agregada.
 • Experiència en tramitació de recursos especials davant el TCCSP.
 • Experiència en tramitacions de recursos contenciosos-administratius.
 • Coneixement del sector universitari i de recerca.

Es valorarà:

 • Capacitat d'interlocució.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva i resolutiva en la gestió.
 • Vocació d'implicació personal en la resolució de les tasques sota la seva responsabilitat i d'aportació de valor afegit.
 • Tindrà preferència en ocupar aquest lloc de treball el/la candidat/a amb discapacitat.

S'ofereix:

 • Integració en un equip jove i dinàmic, amb bon ambient de treball.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Contracte temporal d'obra o servei, amb un període de prova de 4 mesos.
 • Sou negociable de 21.463,65 - 23.610,00 €/any bruts, més d'altres complements, d'acord amb l'experiència i els coneixements aportats pel candidat/a.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 24 de novembre fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1834);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.